Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Cele i zadania Szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia.

 

Spełnienie celu następuje w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 2. prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami oraz kształtowania nawyków społecznego współżycia;
 3. rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
 4. rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowującą do podejmowania zadań wymagających systematycznego, dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
 5. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;
 6. wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności;
 7. kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 8. wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
 9. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
 10. stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 11. stwarzanie możliwości nabywania umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innych narodowości i ras;
 12. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnienie mu równych szans;
 13. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 14. kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 15. uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody;
 16. rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości;
 17. współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej;
 18. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole.

 

W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:

 1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad stosownie do warunków i wieku uczniów poprzez:
  1. rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
  2. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
  3. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
  4. realizowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
 2. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 3. kształtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie;
 4. sprzyja zachowaniom proekologicznym;
 5. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego i szkolnego oraz nauczanie religii w Szkole zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 7. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i społeczności lokalnej;
 8. wdraża do dyscypliny i punktualności.

 

W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szkoła w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły podstawowej poprzez:
  1. urozmaicony proces nauczania,
  2. naukę języka obcego,
  3. komputerowe wspomaganie procesu edukacyjnego,
  4. organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych;
 2. pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:
  1. organizowanie wycieczek zawodoznawczych (m.in. do firm, zakładów pracy, urzędów pracy),
  2. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe,
  3. rozwijanie zainteresowań,
  4. organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;
 3. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;
 4. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym i mającym trudności w nauce.

 

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez:

 1. opiekę świetlicową;
 2. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych lub innych specjalistycznych;
 4. realizację zajęć profilaktycznych;
 5. współpracę Szkoły z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we  Wrocławiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rodzinnym.

 

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Górska 25-03-2021 10:02:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Górska 25-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Górska 25-03-2021 10:05:22